2020

Dwa lata temu Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności został obchodzony pierwszy raz 7 czerwca 2019 roku. Przyjęty został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2018 roku. W roku bieżącym obchodzony jest pod hasłem “Food Safety, Everyone’s Business”. 

Dzięki dostępności informacji na portalu foodfakty.pl, prezentujemy ciekawe informacje odnośnie Światowego dnia bezpieczeństwa żywności. 

Co to jest bezpieczeństwo żywności? 

Bezpieczeństwo żywności to brak - lub bezpieczny, akceptowalny poziom - zagrożeń obecnych w żywności, które mogą zaszkodzić zdrowiu konsumentów. Zagrożenia przenoszone przez żywność mogą mieć charakter: mikrobiologiczny, chemiczny lub fizyczny i często są niewidoczne dla zwykłego oka: bakterie, wirusy lub pozostałości pestycydów to niektóre przykłady. 

Bezpieczeństwo żywności odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu, że żywność będzie bezpieczna na każdym etapie łańcucha żywnościowego - od produkcji po zbiory, przetwarzanie, przechowywanie, dystrybucję, aż do przygotowania i konsumpcji. 

Szacuje się, że przy 600 mln przypadków chorób przenoszonych przez żywność stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i gospodarki, nieproporcjonalnie dotykając osoby wrażliwe i zmarginalizowane, zwłaszcza kobiety i dzieci, ludność dotkniętą konfliktem i migrantów. Szacuje się, że 3 mln ludzi na całym świecie - w krajach rozwiniętych i rozwijających się - umiera co roku z powodu chorób przenoszonych przez żywność i wodę. Jedzenie jest punktem wyjścia dla naszej energii, naszego zdrowia i naszego dobrego samopoczucia. Często przyjmujemy za pewnik, że jest ona bezpieczna, ale w coraz bardziej złożonym i globalnym świecie, w którym łańcuchy żywnościowe wydłużają się, standardy i przepisy są coraz ważniejsze dla zapewnienia nam bezpieczeństwa. 

 

„Food SafetyEveryone’s Business” 

W związku z tegorocznym Światowym Dniem Bezpieczeństwa Żywności, który obchodzony jest 7 czerwca trwa kampania pod hasłem „Food Safety, Everyone’s Business”. Kampania zorientowana jest na działania promujące globalną świadomość bezpieczeństwa żywności i wzywa kraje i decydentów, sektor prywatny, społeczeństwo obywatelskie, organizacje ONZ i ogół społeczeństwa do podjęcia działań. 

Sposób, w jaki żywność jest produkowana, przechowywana, przetwarzana i prygotowywana do spożycia wpływa na bezpieczeństwo jedzenia, które konsumujemy. Zgodność ze światowymi standardami żywności, ustanowienie skutecznych systemów kontroli żywności, w tym przygotowanie na wypadek sytuacji kryzysowych i reagowanie na nie, zapewnienie dostępu do czystej wody, stosowanie dobrych praktyk rolniczych (lądowych, wodnych, hodowlanych, ogrodniczych), wzmocnienie stosowania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności przez podmioty działające na rynku spożywczym oraz budowanie zdolności konsumentów do dokonywania wyborów dotyczących zdrowej żywności, to niektóre sposoby działania rządów, organizacji międzynarodowych, świata nauki, sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności. 

Bezpieczeństwo żywności jest wspólną odpowiedzialnością rządów, producentów i konsumentów. Każdy ma do odegrania rolę „od pola do stołu”, aby zapewnić, że spożywane przez nas jedzenie jest bezpieczne i nie spowoduje szkód dla naszego zdrowia. W ramach Światowego Dnia Bezpieczeństwa Żywności WHO dokłada starań, aby włączyć bezpieczeństwo żywności do głównego nurtu polityki publicznej i zmniejszyć obciążenie chorobami przenoszonymi przez żywność na całym świecie. 

Bezpieczeństwo żywności i cele zrównoważonego rozwoju 

Bezpieczeństwo żywności jest kluczem do osiągnięcia kilku celów zrównoważonego rozwoju, a Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności stawia ten temat w centrum uwagi, aby pomóc w zapobieganiu, wykrywaniu i zarządzaniu ryzykiem związanym z żywnością. Bezpieczna żywność przyczynia się do dobrobytu gospodarczego, pobudzając rolnictwo, dostęp do rynku, turystykę i zrównoważony rozwój. 

  • Cel 2 - Nie ma bezpieczeństwa żywnościowego bez bezpieczeństwa żywności. Koniec głodu polega na tym, że wszyscy ludzie mają dostęp do bezpiecznej, pożywnej i wystarczającej ilości żywności przez cały rok. 
  • Cel 3 - Bezpieczeństwo żywności ma bezpośredni wpływ na zdrowie ludzi. Chorobom przenoszonym przez żywność można zapobiec. 
  • Cel 12 - Kiedy kraje wzmacniają swoje możliwości regulacyjne, naukowe i technologiczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności i oczekiwanej jakości w całym łańcuchu żywnościowym, dążą do bardziej zrównoważonych wzorców produkcji i konsumpcji żywności. 
  • Cel 17 - Zglobalizowany świat z rocznym eksportem żywności przekraczającym obecnie 1,6 bln USD i złożonymi systemami żywności wymaga międzynarodowej współpracy między sektorami w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Bezpieczeństwo żywności jest wspólną odpowiedzialnością rządów, przemysłu spożywczego, producentów i konsumentów. 

 

Źródło:

1) https://foodfakty.pl/swiatowy-dzien-bezpieczenstwa-zywnosci-2020 
2) https://www.who.int/news-room/campaigns/world-food-safety-day/2020

Two years ago, World Food Safety Day was celebrated for the first time on June 7, 2019. It was adopted by the UN General Assembly in 2018. This year, it is celebrated under the slogan "Food Safety, Everyone’s Business". 

Thanks to the availability of information on foodfakty.pl, we present interesting information about the World Food Safety Day. 

What is food safety? 

Food safety is the lack of - or safe, acceptable level - of hazards present in food that can harm consumer health. Food-borne hazards can be microbiological, chemical or physical and are often invisible to the normal eye: bacteria, viruses or pesticide residues are some examples. 

Food safety plays a key role in ensuring that food is safe at every stage of the food chain - from production to harvesting, processing, storage, distribution, preparation and consumption. 

It is estimated that, with 600 million cases of food-borne diseases, it threatens human health and the economy, disproportionately affecting vulnerable and marginalized people, especially women and children, conflict-affected populations and migrants. It is estimated that 3 million people worldwide - in developed and developing countries - die every year from food and waterborne diseases. Food is the starting point for our energy, our health and our well-being. We often take it for granted that it is safe, but in an increasingly complex and global world where food chains are lengthening, standards and regulations are increasingly important to keep us safe. 

"Food Safety, Everyone’s Business" 

In connection with this year's World Food Safety Day, which is celebrated on June 7, the campaign under the slogan "Food Safety, Everyone’s Business" is underway. The campaign is focused on promoting global awareness of food safety and calls on countries and policy makers, the private sector, civil society, UN organizations and the general public to take action. 

The way food is produced, stored, processed and prepared for consumption affects the safety of the food we consume. Compliance with global food standards, establishing effective food control systems, including emergency preparedness and response, ensuring access to clean water, applying good agricultural practices (land, water, farming, gardening), strengthening the use of food safety management systems by food business operators and building consumers' ability to make healthy food choices, are some of the ways governments, international organizations, the world of science, the private sector, and civil society operate to ensure food safety. 

Food safety is a shared responsibility of governments, producers and consumers. Everyone has a role-to-play role to play to ensure that the food we eat is safe and will not harm our health. As part of World Food Safety Day, WHO is striving to integrate food safety into mainstream public policy and reduce the burden of food-borne diseases worldwide. 

Food safety and sustainable development goals 

Food safety is the key to achieving several sustainability goals, and World Food Safety Day puts this topic in focus to help prevent, detect and manage food-related risks. Safe food contributes to economic prosperity by stimulating agriculture, market access, tourism and sustainable development. 

Goal 2 - There is no food security without food security. The end of hunger is that all people have access to safe, nutritious and sufficient food throughout the year. 

Objective 3 - Food safety has a direct impact on human health. Food-borne diseases can be prevented. 

Goal 12 - When countries strengthen their regulatory, scientific and technological capabilities to ensure food safety and expected quality throughout the food chain, they strive for more sustainable patterns of food production and consumption. 

Goal 17 - A globalized world with annual food exports currently exceeding USD 1.6 trillion and complex food systems requires international collaboration between sectors to ensure food safety. Food safety is a shared responsibility of governments, the food industry, producers and consumers. 

 

Source:

1) https://foodfakty.pl/swiatowy-dzien-bezpieczenstwa-zywnosci-2020 
2) https://www.who.int/news-room/campaigns/world-food-safety-day/2020

 

Who we are

FH Trade controls the sales and transport of all products; from peeler to its customers. This is in close cooperation with other factories in Poland. FH Trade is responsible for its agronomy and the production of its peeled products. Through the close cooperation, FH Trade knows exactly what happens in the Polish and West-European market.

Contact Us

+48 61 847 31 79

office@fhtrade.eu

www.fhtrade.eu

@FH_Trade_Spzoo

facebook.com/FHTrade

pinterest.com/fhtrade/

Our brands