brexit

As is known, Great Britain withdrew from plans for full border control of goods from the European Union after the end of the transitional period in January 2021. The British government is working on a flexible approach to customs clearance. Despite planned changes, the logistics industry expects congestion on the border with the Islands. Due to the availability of content on trans.info, we present information on the situation after Brexit.   

The British showed their understanding of the TSL industry in the face of the coronavirus crisis and withdrew from planned full border controls to be carried out from the beginning of next year. As noted by Michael Gove, head of Boris Johnson's cabinet, the government understood that he could not cope with the effects of the coronavirus pandemic and the disturbances at the border with the European Union that would occur if full controls were introduced in January 2021. That is why the British government decided to gradually introduce customs procedures at borders in three stages from January to July 2021. 

The first of them assumes reduced requirements for importers, so as to give time to master the procedures for them as well as customs officers as well as carriers and forwarders. Nevertheless, congestion should be expected on the EU-United Kingdom border. And this should, according to experts, lead to changes in the organization of transport. According to Marek Tarczyński, chairman of the Polish Chamber of Forwarding and Logistics quoted by Rzeczpospolita, "carriers should introduce allowances for border service and possible parking stops at the border due to delays". 

  

3 stages of customs procedures after Brexit:

  

During the first stage, i.e. from January 2021, importers of standard goods (from clothing to electronic equipment) will have to prepare to meet basic customs requirements, such as keeping a documentation base for imported goods. Moreover, they will have a maximum of six months to prepare customs declarations (customs duties must be paid after the declaration is submitted). 

During this stage, goods such as alcohol and tobacco products, live animals and plants will be inspected. Enterprises will also have to prepare for VAT on imported goods. In addition, physical checks at the place of unloading will also be carried out. During the second stage, which will start in April 2021, prior notification of the import of animal products such as meat, pet food, honey, milk, and eggs will be mandatory. 

In turn, in the third stage, from July next year, all goods will be subject to the declaration and payment of the duty upon importation. 

British carriers breathed a sigh of relief   

- Thank God they listened to us - RHA (Road Haulage Association) CEO Richard Burnett said. 

We wrote to Michael Gove at the beginning of the COVID crisis in March saying that there must be a delay (full customs procedures - editor's note) because companies simply won't be ready for it. We emphasized that a period of implementation must be introduced and I think that this will be the case, "Burnett added in an official communication from the organization. 

However, according to the head of RHA, this is only half the battle. Although the organization has welcomed the government's sensible and pragmatic approach, it is important that the European Union also presents the same approach.

According to Burnett, the Community uses the same tactics as before and plays for time. 

This means that we must prepare for the lack of agreement on the free trade agreement. We will need to look again at plans such as Operation Brock (emergency parking lot and truck road in Kent), in case we have to comply with the need for a complete customs process on the other side, "says Burnett. 

 

  

Source: https://trans.info/pl/co-po-brexicie-przewoznicy-powinni-pobierac-dodatkowe-oplaty-za-zatory-na-granicy-189683 

Jak wiadomo Wielka Brytania wycofała się z planów pełnej kontroli granicznej towarów z Unii Europejskiej po zakończeniu okresu przejściowego w styczniu 2021r. Rząd brytyjski pracuje nad elastycznym podejściem do odprawy celnej. Pomimo planowych zmian branża logistyczna spodziewa się zatorów na granicy z Wyspami. Dzięki dostępności treści na portalu trans.info, prezentujemy informacje odnośnie sytuacji po Brexicie.  

Brytyjczycy okazali zrozumienie branży TSL wobec kryzysu koronawirusa i wycofali się z planowanych pełnych kontroli granicznych, jakie miały być przeprowadzane od początku przyszłego roku. Jak zaznaczył Michael Gove, szef gabinetu Borisa Johnsona, rząd zrozumiał, że nie poradzi sobie jednocześnie ze skutkami pandemii koronawirusa i zakłóceniami na granicy z Unią Europejską, które nastąpiłyby w przypadku wprowadzenia pełnych kontroli w styczniu 2021 r.  Dlatego brytyjski rząd zdecydował się na stopniowe wprowadzanie procedur celnych na granicach w trzech etapach od stycznia do lipca 2021 r.   

Pierwszy z nich zakłada obniżone wymagania wobec importerów, tak by dać czas na opanowanie procedur zarówno im, jak i celnikom oraz przewoźnikom i spedytorom. Mimo to na granicy UE-Wielka Brytania należy spodziewać się zatorów. A to powinno, zdaniem ekspertów, doprowadzić do zmian w organizacji transportu. Zdaniem cytowanego przez “Rzeczpospolitą” Marka Tarczyńskiego, przewodniczącego Polskiej Izby Spedycji i Logistyki, “przewoźnicy powinni wprowadzić dodatki za obsługę graniczną i ewentualne postojowe na granicy z powodu opóźnień”. 


3 etapy procedur celnych po Brexicie:


Podczas pierwszego etapu, tj. od stycznia 2021 r., importerzy towarów standardowych (od odzieży po sprzęt elektroniczny), będą musieli przygotować się do spełniania podstawowych wymagań celnych, takich jak prowadzenie bazy dokumentacji importowane towary. Co więcej, będą mieli maksymalnie sześć miesięcy na przygotowanie deklaracji celnych (płatności cła należy dokonać po złożeniu deklaracji).  

Podczas tego etapu kontrolowane będą towarym takie jak alkohole i wyroby tytoniowe, żywe zwierzęta oraz rośliny. Przedsiębiorstwa będą musiały również przygotować się do opłaty podatku VAT od importowanych towarów. Ponadto będą również przeprowadzane kontrole fizyczne w miejscu rozładunku.  

Podczas drugiego etapu, który rozpocznie się w kwietniu 2021 r., obowiązkowe będzie uprzednie zgłoszenie importu produktów zwierzęcych, takich jak mięso, karma dla zwierząt domowych, miód, mleko, jaja.  

Z kolei w trzecim etapie, od lipca przyszłego roku, deklaracji i płatności cła będą podlegały już wszystkie towary w momencie przywozu.  

Brytyjscy przewoźnicy odetchnęli z ulgą 

 – Dzięki Bogu, że nas wysłuchali – skwitował zmiany dyrektor generalny RHA (Road Haulage Association), Richard Burnett.  

Napisaliśmy do Michaela Gove’a na początku kryzysu COVID w marcu mówiąc, że musi nastąpić opóźnienie (wprowadzenia pełnych procedur celnych – przyp. red.), ponieważ firmy po prostu nie będą na to gotowe. Podkreśliliśmy, że musi zostać wprowadzony okres na wdrożenie przepisów i myślę, że właśnie tak będzie” – dodał Burnett w oficjalnym komunikacie organizacji. 

Jednak według szefa RHA, to dopiero połowa sukcesu. Chociaż organizacja z zadowoleniem przyjęła rozsądne i pragmatyczne podejście rządu, ważne jest, aby również Unia Europejska zaprezentowała to samo podejście.  

Zdaniem Burnetta Wspólnota stosuje tę samą taktykę, co wcześniej i gra na zwłokę. 

To oznacza, że musimy przygotować się na brak porozumienia w sprawie umowy o wolnym handlu. Będziemy musieli ponownie przyjrzeć się takim planom, jak Operacja Brock (awaryjny parking i droga dla ciężarówek w Kent), na wypadek, gdybyśmy musieli zastosować się do konieczności przeprowadzania kompletnego procesu celnego po drugiej stronie” – kwituje Burnett.  

 

Źródło: https://trans.info/pl/co-po-brexicie-przewoznicy-powinni-pobierac-dodatkowe-oplaty-za-zatory-na-granicy-189683 

Who we are

FH Trade controls the sales and transport of all products; from peeler to its customers. This is in close cooperation with other factories in Poland. FH Trade is responsible for its agronomy and the production of its peeled products. Through the close cooperation, FH Trade knows exactly what happens in the Polish and West-European market.

Contact Us

+48 61 847 31 79

office@fhtrade.eu

www.fhtrade.eu

@FH_Trade_Spzoo

facebook.com/FHTrade

pinterest.com/fhtrade/

Our brands