Certyfikat HACCP to skrót angielskiej nazwy Hazard Analysis and Critical Control Point System, czyli System Analizy Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontrolny. Jest to systemowe postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności poprzez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń bezpieczeństwa żywności z punktu widzenia jej jakości zdrowotnej oraz ryzyka wystąpienia tych zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i dystrybucji żywności. Intencją tego systemu jest również określenie metod ograniczania tych zagrożeń oraz ustalenia działań naprawczych.

W krajach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych system HACCP jest obligatoryjny z prawnego punktu widzenia we wszystkich obszarach produkcji i przetwórstwa żywności, a także obrotu żywnością oraz w żywieniu zbiorowym, bez względu na wielkość przedsiębiorstwa i rodzaj prowadzonej działalności. W świetle obowiązującego prawa całkowitą odpowiedzialność w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności ponosi przedsiębiorca. On także powinien podejmować wszelkie systemowe działania w tym obszarze
 
Podstawą utrzymania się na rynku w biznesie żywnościowym oraz zdobycia zaufania konsumentów jest dziś wykazanie dbałości i należytej staranności w wytwarzaniu i utrzymaniu oczekiwanej jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego produkowanej i wprowadzanej do obrotu żywności. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu jest wdrożenie i utrzymywanie systemu HACCP. System HACCP, za który odpowiada producent, powinien być dostosowany do warunków zakładu i do ogniwa łańcucha żywnościowego oraz podlegać ciągłemu doskonaleniu, a urzędowe służby kontroli żywności powinny czuwać nad harmonizowaniem HACCP w całym łańcuchu żywnościowym „od pola do stołu” tak, aby stanowił on rzeczywisty czynnik nadzoru i kontroli, a przede wszystkim zarządzania ryzykiem i zagrożeniami.

Korzyści z wdrażania systemu HACCP
 • spełnienie wymagań prawnych
 • zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności
 • poprawa jakości produktów
 • spełnienie oczekiwań klientów, wzrost zaufanie klientów
 • redukcja kosztów związanych z wyprodukowaniem i wprowadzeniem na rynek produktów wadliwych, niebezpiecznych
 • możliwość podjęcia działań zapobiegawczych przed pojawieniem się problemu
 • zdyscyplinowanie załogi, aktualizacja wiedzy i podniesienie świadomości personelu w zakresie zapewniania jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego produkowanej żywności.Standard BRC Agents&Brokers
przeznaczony jest dla firm nie będących producentami żywności czy opakowań, ale uczestniczących w łańcuchu żywnościowym poprzez:
 • pośrednictwo w sprzedaży,
 • dystrybucję wyrobów spożywczych i opakowań,
 • organizację procesu zakupu, magazynowania i transportu,
 • import i eksport.
Celem standardu jest pomóc firmom oraz klientom w spełnianiu wymogów prawnych w zakresie bezpieczeństwa żywności. W porównaniu z pozostałymi standardami, standard BRC Agents& Brokers składa się z pięciu części.
Posiadanie certyfikatu BRC Agents&Brokers daje wszystkim instytucjom informację, że organizacja podchodzi bardzo poważnie do tematu bezpieczeństwa żywności. Standard jest uznawany na całym świecie i jest odpowiedzią na co raz większe wymagania stawiane przez konsumentów oraz klientów.

Korzyści z wdrożenia systemu BRC Agents&Brokers to przede wszystkim:
 • oszczędność czasu na poszukiwanie dostawców danych produktów
 • poprawa zaufania do dostawców i produktów
 • większa reputacja firmy jako pośrednika wysokiej jakości
 • zdolność do handlu z klientami wymagającymi audytów osób trzecich
 • zapewnienie produktów wysokiej jakości spełniających wymagania prawne

Certyfikat żywności ekologicznej upoważnia firmę FH Trade do:

 • Wprowadzania na rynek produktów ekologicznych na terenie Unii Europejskiej
 • Eksport produktów ekologicznych poza Unię Europejską
 • Import produktów ekologicznych z krajów trzecich


Czym jest żywność ekologiczna?

Wysoka jakość żywności ekologicznej cechuje się przede wszystkim brakiem zastosowania w uprawach środków ochrony roślin, takich jak pestycydy, herbicydy, fungicydy, które wpływają na nasze zdrowie niekorzystnie.

Każdy zabieg rolniczy musi być rzetelnie odnotowany i podlega ścisłej kontroli, to samo tyczy się również zbiorów, procesów magazynowania, znakowania, konfekcjonowania oraz dystrybucji.

Z uwagi na wysokie ryzyko zafałszowań żywności ekologicznej firma FH Trade zobowiązana jest do prowadzenia pełnej udokumentowanej identyfikacji towarowej.  Dozwolony jest jedynie obrót produktami o znanym i udokumentowanym pochodzeniu.

Certyfikat w zakresie dostaw żywności ekologicznej do klienta zobowiązuje nas do śledzenia łańcucha dostaw, towaru od uprawy do klienta. Warto wybierać produkty BIO, ponieważ ich uprawa nie przyczynia się w sposób destrukcyjny na środowisko naturalne.

Who we are

FH Trade controls the sales and transport of all products; from peeler to its customers. This is in close cooperation with other factories in Poland. FH Trade is responsible for its agronomy and the production of its peeled products. Through the close cooperation, FH Trade knows exactly what happens in the Polish and West-European market.

Contact Us

+48 61 847 31 79

office@fhtrade.eu

www.fhtrade.eu

@FH_Trade_Spzoo

facebook.com/FHTrade

pinterest.com/fhtrade/

Our brands